Hälsa i Rwanda

08.04.2021

Rätten till bästa uppnåeliga fysiska och mentala hälsa. Generellt är trenden stadigt positiv vad gäller allmän hälsa för befolkningen och regeringen arbetar för att förbättra såväl tillgång som kvalitet på hälso- och sjukvård. Det nationella sjukförsäkringssystemet (Mutuelle de Santé) täcker runt 90 procent av befolkningen och har förbättrat tillgången till hälso- och sjukvård för de grupper som lever i störst fattigdom. Trots detta är faktisk tillgång till vård inte jämlik. Statistik från Rwanda Medical and Dental Council från 2016 visar att det finns en läkare per 12 000 invånare i Rwanda. Bristen på läkare drabbar främst personer på landsbygden där invånare ofta har ett par timmar till fots till närmsta vårdcentral. Förväntad medellivslängd är enligt Världsbanken 69,6 år för kvinnor och 65,3 år för män (2017). Rwanda ligger långt under medelvärdet för subsahariska Afrika vad gäller spädbarnsdödlighet (28,9 av 1 000 barn år 2017). Mödradödligheten är också regionalt sett (290 per 100 000 födslar) låg. Analytiker pekar ofta på det nationella hälsoförsäkringssystemet som centralt för denna positiva trend. Sex-och samlevnadsundervisning är del av den nationella läroplanen för motsvarande mellan-och högstadiet. Tillgång till preventivmedel är god nationellt (48 procent) och tillhandahålls av vårdcentraler. Trots den förbättrade tillgången till preventivmedel så rapporterar FN:s befolkningsfond (UNFPA) att nästan hälften av alla graviditeter är 12 (20) oönskade och antalet tonårsmödrar ökar. Abort är alltjämt kriminaliserat men lagstiftningen har på senare tid liberaliserats något. 

För mer information, se nedan länk.